top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PAYMENT METHODS

Peppo and Pets es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l'art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament, així com per al compliment del Reglament general de protecció de dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per

“Peppo and Pets”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

 • Denominació Social: Peppo and Pets, SL

 • CIF / NIF / NIE: B05273834

 • Domicili Social: C/ Sant Sebastià, 34 03400 Villena (Alacant)

 • E-Mail: guau@peppoandpets.com

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“Peppo and Pets”, com a Responsable del Tractament, té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web. S'obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d'informació realitzada per l'usuari.

Formularis de contacte/email

Finalitat: Donar resposta a la vostra sol·licitud d'informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través dels nostres servidors que tindran la consideració d'Encarregat del Tractament. A més, el nostre prestador de serveis de correu electrònic, a través dels quals es faran les comunicacions, és Google, LLC, a través de Google Suite.

 

Formularis d'alta a la llista de correu (newsletter)

Finalitat: Enviament de comunicacions comercials dinterès per a lUsuari. Tal com estableix la LSSICE, Peppo and Pets es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Active Campaign, que tindrà la consideració d'Encarregat del Tractament.

Formularis de registre/alta de client

Finalitats:

 • Gestionar la seva alta dusuari en la nostra pàgina web.

 • Gestionar les compres realitzades a la nostra pàgina web.

 • Proporcionar informació sobre la tramitació i l'estat de les compres.

 • Registre històric de les compres realitzades a la nostra pàgina web.

 • Enviament de comunicacions via e-mail i/o telèfon, per tal d'informar a l'Usuari de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les comandes.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és lexecució dun contracte.

Cessió de dades: Peppo and Pets no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. Així, l'Usuari accepta que algunes de les dades personals demanades siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a la realització efectiva del servei contractat. L'usuari accepta també que alguns dels serveis puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d'encarregats del tractament, amb els quals s'ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privadesa, establertes a les seves respectives pàgines web. L'usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als encarregats del tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d'una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.


 

MESURES DE SEGURETAT

S'informa els usuaris que, a “Peppo and Pets”, s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de Peppo and Pets o dels Encarregats del Tractament aquí establerts.

S'han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

El Lloc Web de Peppo and Pets compta, a més amb un xifrat SSL, que permet a l'Usuari l'enviament segur de les vostres dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

 

VERACITAT DE LES DADES

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L'usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l'únic responsable de tots els conflictes o litigis que puguin resultar per la seva falsedat. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari informi “Peppo and Pets” sempre que hi hagi hagut alguna modificació.

 

EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Per fer-ho, l'usuari haurà d'adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a guau@peppoandpets.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l'adreça que apareix al nostre Avís Legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L'usuari podrà sol·licitar l'exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar laccés a les dades personals.

 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en el cas que siguin incorrectes) o supressió.

 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament seran conservats per Peppo and Pets per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 • Dret a oposar-se al tractament: “Peppo and Pets” deixarà de tractar les vostres dades, llevat que per motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.

 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Peppo and Pets” us facilitarà la portabilitat de les vostres dades en format exportable.

En cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l'usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a retirar-lo.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com “Peppo and Pets” està manejant les vostres dades, podeu dirigir les vostres reclamacions al Responsable de Seguretat oa l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas dEspanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal dels usuaris que usin el formulari de contacte o d'alta al butlletí seran tractades durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d'informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Per part seva, les dades de caràcter personal del Client seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)

 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)

 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)

 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

En cas que es tractin dades de candidats (CV), “Peppo and Pets” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.


 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

“Peppo and Pets” utilitza els serveis de mailing de https://www.activecampaign.com/. L'usuari accepta expressament i de forma inequívoca el seu consentiment per al tractament de les seves dades i per transferir-les internacionalment a aquesta/es empresa/es prestadora/es de serveis.

 

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents dels aquí descrits. Peppo and Pets s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'Usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

 

VALIDESA

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades ha estat redactada a dia 01 de gener de 2022, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això en cada moment.

 © 2022 Peppo and Pets 

bottom of page